niedziela, 10 kwietnia 2011

SPOSOBY PRACY Z KSIĄŻKĄ W PRZEDSZKOLU

Praca z książką w placówkach przedszkolnych może mieć różne formy organizacyjne i odbywać się w czasie:
- kontaktów indywidualnych
- kontaktów z niewielkim zespołem dzieci
- zajęć z całą grupą

Młodsze przedszkolaki (3-latki) cechuje duża wrażliwość emocjonalna, potrzeba ruchu i zabawy, brak umiejętności koncentracji uwagi, krótkotrwałe zaciekawienie. Uwzględniając te właściwości, trzeba organizować wiele indywidualnych kontaktów dzieci z książką lub pracę z niewielkim zespołem, a dopiero w oddziale 4-latków pierwsze zajęcia z całą grupą, trwające 10-15 minut.

Dłuższe zajęcia z całą grupą (około 15-30 minut) można organizować z 5, 6-latkami. Wśród 6-latków wiele miejsca zajmują kontakty z książką w „kąciku książki” . W pracy przedszkola zwrócono uwagę na konieczność stosowania różnych metod oddziaływania pedagogicznego, podkreślając „obok metod słownych i oglądowych” znaczenie metod czynnych.

Wyróżniono również metody podające, problemowe, ekspresyjne i praktyczne, odpowiadające sposobom uczenia się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie, akcentując znaczenie odwoływania się do przeżyć emocjonalnych dzieci. Metody pracy z książką związane są z różnymi formami aktywności dziecięcej. Nauczyciele przekazując dzieciom treść utworu, starają się wywołać przeżycia literackie, wysunąć pewne problemy do rozwiązania itp.

W stosunku do dzieci młodszych nauczyciele w przedszkolu :

- opowiadają i czytają dzieciom wybrane utwory, posługując się środkami żywego słowa;
- rozmawiają z dziećmi na temat treści utworu, zachęcają do oceny bohaterów, zwracając uwagę na jego wymowę moralną;
- recytują wiersze;
- organizują oglądanie ilustracji w książkach i czasopismach ;
- starają się poprzez książki inicjować różne formy działania i ekspresji dzieci ;
- inicjują inscenizacje utworów (np. pacynkami )

Utwory literackie można spożytkować także jako materiały do ćwiczeń wyrabiających gotowość do nauki czytania; m. in. do ćwiczeń słuchowych i fonematycznych wyodrębniania wyrazów w zdaniu, dźwięków w wyrazie, pojmowania znaczenia symbolu graficznego, wdrażających do analizy i syntezy słuchowej oraz słuchowo-wzrokowej. W codziennym życiu przedszkolnym tekst literacki bywa wykorzystywany w kreacyjnych i odtwórczych zabawach ruchowych. Każdy bowiem kontakt z książką kończy się działaniem dzieci. Uczą się one tekstów na pamięć, recytują je, na podstawie utworu malują, rysują itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz